Archiwum – Budowa “Pomnika Wołyńskiego” w Chełmie

ARCHIWUM - BUDOWA „POMNIKA WOŁYŃSKIEGO” W CHEŁMIE

W skład obszaru, na którym dokonane zostało ludobójstwo ukraińskie, wchodziły 4 województwa, tj. wołyńskie (zwane dalej Wołyniem), lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie – objęte wspólną nazwą Małopolski Wschodniej .
Polacy żyli na tym obszarze od wielu pokoleń, a w niektórych rejonach od kilkuset lat, lecz stanowili mniejszość w stosunku do głównej grupy współmieszkańców – Ukraińców, w pewnej części określających się jako Rusini, których odsetek ogółu ludności w poszczególnych województwach w 1931 r. był następujący: w woj. wołyńskim – 68%, stanisławowskim – 68,9%, tarnopolskim – 45,5% oraz lwowskim – 34,1%. Polacy, jako druga pod względem wielkości grupa narodowościowa na tych ziemiach, stanowili: w woj. wołyńskim – 16,6%, stanisławowskim – 22,4%, tarnopolskim – 49,3%, lwowskim – 57,7%, przy czym w samym Lwowie 63,5%, Polaków i zaledwie 11,2% Ukraińców . Pozostali mieszkańcy to Żydzi, Niemcy, Czesi, Rosjanie, Ormianie i inni.
Zbrodnie ludobójstwa na wymienionych terenach nacjonaliści ukraińscy zorganizowali w latach 1943-1946 na wielką skalę, ale masowe mordy tych lat były poprzedzone dwiema falami napadów na Polaków we wrześniu-październiku 1939 r. (tuż po wybuchu wojny) oraz w czerwcu-lipcu 1941 r., tj. po napadzie Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki, oraz częstymi napadami na pojedyncze osoby i rodziny, które odbywały się od 1942 r. na Wołyniu i od 1943 r. w Małopolsce Wschodniej…
…Ludobójstwo ukraińskie jest jedną z trzech „zbrodni nad zbrodniami” popełnioną na narodzie polskim podczas II wojny światowej. Dwu ludobójstw dopuścili się agresorzy-okupanci – Rzesza Niemiecka (ludobójstwo niemieckie) i Związek Sowiecki (ludobójstwo sowieckie), natomiast sprawcami trzeciego byli współmieszkańcy i współobywatele*
* Ewa Siemaszko

 

Projekt pomnika wg artysty rzeźbiarza Witolda Marcewicza

Pomnik przedstawiający Pietę Wołyńską, którego autorem i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz z Bełżyc zostanie wzniesiony przy Al. J. Piłsudskiego w miejscu gdzie obecnie stoi Krzyż Wołyński. Widok przyszłego pomnika przedstawia powyższa fotografia. Pomnik o wysokości 5 m w całości wykonany zostanie w trwałym materiale tj. w granicie. Całkowity koszt budowy pomnika wyniesie 200 tys. zł. Na publiczną zbiórkę środków płatniczych Stowarzyszenie posiada zgodę MSWiA, a wybór wykonawcy pomnika odbył się w formie zamówienia publicznego, po postępowaniu konkursowym.
Ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej, w czasie którego w okrutny sposób zamordowano powyżej 130 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci tylko dlatego że byli Polakami, zasługuje na godne i trwałe upamiętnienie przez nas współczesnych. Tragedia ta, w której zamordowano tak wielką rzeszę naszych Rodaków, z niewytłumaczalnych powodów nie jest dotychczas odpowiednio opisana w naszej historii i nie została dotychczas odpowiednio upamiętniona dla potomnych. Pomnik służyć będzie upamiętnieniu ofiar tamtych zbrodni, z pośród których wiele nie ma swoich mogił, lub miejsca ich pochówku są nie znane. Przypominając tą narodową tragedię Pomnik ma ostrzegać przed skutkami tolerowania wszelkich zbrodniczych ideologii.
Odsłonięcie pomnika Stowarzyszenie planuje na II połowę września 2010 r. o ile zgromadzona zostanie odpowiednia ilość środków płatniczych.

Jak powstawał Pomnik Wołyński w pracowni artysty rzeźbiarza Witolda Marcewicza z Bełżec

16.06.2011. Krótki fotoreportaż Stanisława Senkowskiego pokazujący jak mozolną a zarazem ciężką pracę wykonuje artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz tworząc pomnik, który już we wrześniu tego roku będzie uroczyście odsłonięty w Chełmie. Pomnik powstaje w Pracowni Artystyczno Kamieniarskiej Witold Marcewicz artysta-rzeźbiarz, ul. Kościuszki 8, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie.

Sierpień 2009 r. Budowa fundamentu pod pomnik. Stanisław Senkowski - prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" osobiście zaangażowany we wszystkie etapy budowy pomnika, a wcześniej ustawienia Krzyża Wołyńskiego.

Montaż pomnika. Zdjęcia Stanisław Senkowski

Zaproszenie  na uroczystość odsłonięcia „Pomnika ku czci Polaków ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1943-1945”. Uroczystość odbędzie się w Chełmie, dnia 17 września 2011 r. o godzinie 11-ej na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego 
Program uroczystości:

1. Podniesienie flagi państwowej na maszt.
2. Powitanie uczestników uroczystości.
3. Wystąpienia okolicznościowe.
4. Msza św. polowa.
5. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
6. Wręczenie odznaczeń
7.Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
8. Apel Pamięci i salwa honorowa.
9. ZłoŜenie wieńców pod pomnikiem.
Zarząd Stowarzyszenia

Projekt graficzny plakatu: Tadeusz Halicki. 

Plakat – plik pdf >>

Wykaz fundatorów.

Stan na dzień 8.11.2011 r.

Spośród 560 polskich parlamentarzystów na fundusz budowy pomnika wpłaciło 4 posłów i 1 senator łączną kwotę 850,- zł. Spośród radnych Miasta Chełm dwóch kadencji budowę Pomnika wsparło 4 radnych kwotą 300 zł. Na pozytywna uwagę zasługuje Rada Gminy Chełm, której członkowie zebrali i wpłacili na rachunek bankowy Stowarzyszenia 1500 zł. Wsparcia finansowego udzieliły w roku 2011 półki miejskie, które na rachunek bankowy Stowarzyszenia przekazały łącznie 20 000 zł.
Nie otrzymano żadnego grosza od radnych wojewódzkich i powiatowych na wsparcie których
obok parlamentarzystów liczyło nasze Stowarzyszenie.
W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskami o dofinansowanie budowy Pomnika do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego. Tylko Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał dotację w kwocie 50 000,- zł.*
* Sprawozdanie z działalności w roku 2011.
 Plik pdf >>