STATUT

Statut Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja w Chełmie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Pamięć i Nadzieja” zwane w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych mającym na celu;
– wzniesienie w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków – ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów,
– oddanie czci i zachowanie w pamięci śladów polskości na kresach dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej,
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Chełm.
§ 4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§ 5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 7
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną . Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o  stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 z 1989 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) oraz niniejszego statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
– wzniesienie w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków – ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów. 
– oddanie czci i zachowanie w pamięci śladów polskości na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej,
Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
– opieka na wybudowanym pomnikiem, 
– organizowanie uroczystości rocznicowych poświęconych pamięci ofiar na Wołyniu,
– gromadzenie dokumentacji o popełnionych zbrodniach ( dowody
archiwalne, fotografie, relacje świadków itp.) na Polakach i osobach
innej narodowości ratujących lub sprzyjających Polakom,
– wyszukiwanie osób, które ratowały i pomagały Polakom na
Kresach i składanie im podziękowań,
– odnajdywanie i upamiętnianie miejsc zbrodni i pochówku Polaków na Kresach (cmentarze, samotne mogiły),
– podtrzymywanie ogólnonarodowej pamięci o tragicznych wydarzeniach szczególnie na Wołyniu w roku 1943,
– upowszechnianie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży o tych historycznych wydarzeniach,
– wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,
– zachowanie więzi z członkami rodzin, których dotknęły akty ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów, działanie na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego poprzez wzajemne przekazywanie obiektywnych opisów tragicznych wydarzeń we wzajemnych stosunkach i wzajemne uczestnictwo w upamiętnianiu tych wydarzeń,
– odwiedzanie miejsc pamięci martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich,
§ 9
Cele te realizowane będą poprzez;
– stałą współpracę z organami władz  samorządowych Miasta Chełm, organami władzy państwowej wszystkich szczebli, Instytutu Pamięci Narodowej, historykami i instytucjami i organizacjami
zajmującymi się historią Kresów Wschodnich,
– pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych niezbędnych do wzniesienia pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa
oraz prowadzenia działalności statutowej, – stałą opiekę nad wybudowanym pomnikiem,
– organizowanie uroczystości rocznicowych poświęconych pamięci ofiar mordów na Wołyniu,
– utrzymywanie kontaktów z polskimi organizacjami o podobnym charakterze na Ukrainie, Białorusi i Litwie,
– odwiedzanie miejsc pamięci martyrologii Polaków położonych na terenie Ukrainy i zapraszanie do uczestnictwa w nich miejscową społeczność ukraińską,
– dokumentowanie losów ludności polskiej zamieszkałej na terenach kresowych, pozyskiwanie, przechowywanie i
udostępnianie pamiątek historycznych,
– upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży poprzez udział w zajęciach szkolnych w ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego,
– organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i debat poświęconych wydarzeniom historycznym, które miały miejsce na Kresach oraz spotkań ze świadkami tych wydarzeń,
– przeprowadzanie konkursów z wiedzy historycznej,
– prowadzenie działalności wydawniczej,
– inicjowanie i prowadzenie innych form działalności mających na celu popularyzację i realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , na zasadach określonych w innych przepisach, jednak dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na działalność statutową
a nie do podziału między członków. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków określającej zasady i formy prowadzenia tej
działalności oraz datę jej rozpoczęcia.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków;
– zwyczajnych,
– wspierających ,
– honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut Stowarzyszenia i która złoży pisemną deklarację członkowską.
Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
§ 14
Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd podejmując uchwałę w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
O decyzji Zarządu osoba zainteresowana winna być zawiadomiona na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 15
W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie zostaje rozpatrzone podczas najbliższego Zebrania.
Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 16
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu.
§ 17
Członkowie zwyczajni i wspierający wstępując do Stowarzyszenia zobowiązani są do zadeklarowania rocznej składki członkowskiej w kwocie nie niższej niż 12,- zł (słownie: dwanaście złotych). Zadeklarowana składka winna być wpłacona na konto Stowarzyszenia w ciągu kwartału od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek 3 / trzech / członków  Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo;
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszania wniosków i uwag, co do działalności Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek;
– brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
– przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 22
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Posiadają pozostałe prawa przysługujące członkom zwyczajnym.
§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
§ 24
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 25
Utrata członkostwa następuje na wskutek;
– śmierci członka,
– utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
– pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
– wykluczenia przez Zarząd (z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku na pisemny wniosek członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia).
§ 26
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 27
Władzami Stowarzyszenia są;
– Walne Zebrania Członków
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata;
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia. Walne Zebranie Członków

§ 28
Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział;
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni gości.

§ 29
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 30
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako wyborcze.
§ 31
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia  wszystkich członków co najmniej na
14 dni przed terminem tego Zebrania listami zwykłymi lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru zawiadomienia. Zawiadomienie to powinno wskazać drugi termin Walnego Zebrania, w którym
będzie mogło ono obradować i podejmować uchwały niezależnie od quorum.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie Walne Zebranie może obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na quorum.
§ 33
Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie z ważnych powodów . Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zebrania należy;
– określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
– uchwalanie zmian statutu,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
– udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
– wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji
Rewizyjnej,
– uchwalanie własnego regulaminu obrad,
– rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
– rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
– podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia.
– podejmowanie uchwał w sprawach odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu.
Zarząd
§ 35
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie w liczbie do 7 osób.
§ 36
Wyboru Zarządu Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, z pośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach, z tym że oddzielnie wybiera się Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
§ 37
Za wybranych w skład Zarządu uważa się te osoby, które w głosowaniu otrzymały większość głosów, nie mniej niż 50 %.
§ 38
Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
§ 39
Kadencja Zarządu trwa 3 ( trzy ) lata.
Członka Zarządu można odwołać przed upływem kadencji w przypadku ;
– utraty członkostwa,
– jego rezygnacji złożonej na piśmie,
– nie udzielania absolutorium przez Walne Zebranie
§ 40
Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z
winy umyślnej.
§ 41
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 42
Do kompetencji Zarządu należy;
– kierowanie sprawami Stowarzyszenia,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku Stowarzyszenia,
– sporządzanie planów pracy i budżetu,
– sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie
ich Walnemu Zebraniu,
– prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia,
– przyjmowanie i wykreślanie członków,
– prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
– zwoływanie Walnych Zebrań,
– w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 43
Do zawierania umów , udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa.
Komisja Rewizyjna
§ 44
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybieranym na Walnym Zebraniu Członków.
Składa się z 3 członków, którzy na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
§ 45
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej, nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z osobami będącymi członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 46
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia a do jej kompetencji należy;
– kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedkładanie wniosków z tych kontroli na Walnym Zebraniu,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
– przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o absolutorium dla
Zarządu,
– prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania z ważnych powodów.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 47
Majątek Stowarzyszenia powstaje ;
– ze składek członkowskich,
– z darowizn i zapisów ,
– zbiórek publicznych
– z dochodów z własnej działalności statutowej,
– z dotacji i ofiarności publicznej.
§ 48
Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego koncie bankowym.
§ 49
Posiadane przez Stowarzyszenie środki finansowe pod każdą postacią nie mogą być przedmiotem pożyczek i kredytów dla członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia i pracowników ani żadnych innych osób.
§ 50
Majątek Stowarzyszenia w żaden sposób nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów i pracowników Stowarzyszenia ani dla ich osób bliskich.
§ 51
Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania majątku i mienia
Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.
§ 52
Majątek Stowarzyszenia w ogóle nie może być używany do zabezpieczania zobowiązań członków, członków organów, pracowników ani żadnych innych osób.
§ 53
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
§ 54
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 55
Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami.
§ 56
Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebrania Członków.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 57
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podejmowane większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności określonej w § 32 niniejszego statutu.
§ 58
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między członków.
§ 59
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustaw, prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Chełm styczeń 2009 r.
Statut-str-ostatnia