SPRAWOZDANIA

Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w latach 2009 - 2014

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja”w Chełmie za rok 2009

Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie powołane zostało do życia przez Zebranie Założycielskie w dniu 24 listopada 2008 roku a osobowość prawną uzyskało w dniu 17 lutego 2009 roku. Założycielami Stowarzyszenia byli przedstawiciele organizacji kombatanckich i kresowych działających na terenie miasta Chełm. Zebranie założycielskie powołało również pierwszego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu i Komisję Rewizyjną. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia stanowili:

 • Franciszek Golik – Prezes Stowarzyszenia

 • Stanisław Senkowski – Wiceprezes

 • Jan Markowski – Sekretarz Stowarzyszenia

 • Stanisław Kuna – Skarbnik Stowarzyszenia

 • Czesław Zając – Członek Zarządu

Na nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 9 lutego 2009 r. w skład Zarządu wybrano Panią Grażynę Kieres i Panią Marię Sawka. Komisję Rewizyjną stanowili:

 • Kazimierz Dziurko – Przewodniczący

 • Stanisław Kosiniec – Sekretarz

 • Wincenty Kwiatkowski – Członek

Na wskutek śmierci ze składu Zarządu ubył Pan Czesław Zając.

Jednym z podstawowych celów statutowych działalności Stowarzyszenia jest wzniesienie w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków – ofiar zbrodni ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez ukraińskich nacjonalistów” i temu celowi podporządkowana była dotychczasowa działalność Zarządu i całego Stowarzyszenia. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej w dniu 19 lutego 2009 r. Stowarzyszenie przyjęło szczegółowy harmonogram działań Zarządu na rok 2009 i 2010, którego zwieńczeniem ma być odsłonięcie w 2010 roku pomnika poświęconego temu tragicznemu wydarzeniu w historii naszego Narodu. Dnia 26 stycznia 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało od Prezydenta Miasta Chełm Pani Agaty Fisz pismo w którym zawarta była pozytywna akceptacja celów naszego Stowarzyszenia oraz odpowiadając na nasz wniosek o wyznaczenie miejsca pod przyszły pomnik, wskazywało Stowarzyszeniu działkę Nr 146 u zbiegu ulic Wołyńskiej i Alei Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie mógłby stanąć przyszły pomnik, która to propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia Rada Miasta Chełm w dniu 30 marca 2009 r. podjęła Uchwalę Nr XXXIII/309/09 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku czci Polaków – ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów. 

Po uzyskaniu działki pod budowę przyszłego pomnika Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do zorganizowania w dniu 66 rocznicy „Rzezi Wołyńskiej” przypadającej 11 lipca 2009 r. uroczystości patriotyczno — religijnej, w trakcie której zaplanowano odprawienie uroczystej mszy świętej w intencji pomordowanych Polaków, odsłonięcie i poświęcenie „Krzyża Wołyńskiego” oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik. Patronat nad ta uroczystością przyjęła Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz, Wojewoda Lubelska Pani Genowefa Tokarska, Starosta Chełmski Pan Kazimierz Stocki i Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk.

27 lutego Stowarzyszenie otrzymało Decyzję Prezydenta Miasta Chełm zezwalającą Stowarzyszeniu na organizacje zbiórki publicznej środków pieniężnych na terenie miasta Chełm w okresie od 12 marca do 30 kwietnia 2009 roku na sfinansowanie wydatków swojej działalności. W toku tej zbiórki na rachunek bankowy Stowarzyszenia wpłynęło 4 319,18 zł. Na wykonanie „Krzyża Wołyńskiego”, którego projektantem był chełmski artysta plastyk Pan Jan Szewczyk materiał w postaci kloca dębowego o długości 9 metrów Stowarzyszenie otrzymało w formie darowizny od Nadleśnictwa Państwowego w Chełmie. Kamień granitowy na którym umieszczono tablicę pamiątkową Stowarzyszenie otrzymało nieodpłatnie od Pana Stanisława Kwiatkowskiego z Uhruska. Okazały dębowy krzyż o wysokości 6 metrów wykonał nieodpłatnie Pan Andrzej Rypin Chełma. W dziele wykonania, dostarczenia na miejsce i postawienia Krzyża pracę żywą oraz sprzętu technicznego użyczyli nieodpłatnie pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmie, Przedsiębiorstwa „Technobud” w Chełmie. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie.

Dnia 11 lipca (sobota) o godzinie 10-ej na placu przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem ks. infułata Kazimierza Bownika – Proboszcza Parafii NNMP w Chełmie z udziałem 15 księży proboszczów z okolicznych parafii, ks. Tadeusza Sakowicz-Zaleskiego i proboszcza Parafii Gdeszyn ks. Ryszarda Ostasza. We mszy uczestniczyła wojskowa kompania reprezentacyjna Garnizonu Chełmskiego, kompania reprezentacyjna Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i orkiestra wojskowa Śląskiego Okręgu Wojskowego. Śpiewy liturgiczne prowadził chór męski pod dyrekcją Pana Romualda Turowskiego organisty z Parafii Rozesłania Apostołów Chełmie. We mszy uczestniczyły liczne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, służb mundurowych, Rady Miasta Chełm i chełmskich szkół. W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP z ramienia PSL Pan Franciszek Stefaniuk i Tadeusz Sławecki, Wojewoda Lubelska Pani Genowefa Tokarska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Chełmski Kazimierz Stocki i Wiceprezydent Miasta Chełm Józef Górny. W uroczystości uczestniczyło ponad 1000 osób w tym wielu Kresowiaków.

Po uroczystości przy Krzyżu Wołyńskim w Chełmskim Domu Kultury odbyła się konferencja popularno-naukowa której swoje referaty wygłosili następujące osoby:

Pani mgr inż. Ewa Siemaszko na temat „Ludobójstwo Polaków dokonane na przez ukraińskich nacjonalistów – tereny i rozmiary” oraz na temat „Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w obronie ludności polskiej przed mordercami z OUN-UPA”.

 • Pan dr Leon Popek pracownik IPN w Lublinie na temat „Zbrodnie OUN-UPA w powiecie lubomelskim w roku 1943″.

 • Pani mgr Marta Mikulska na temat „Stosunki polsko-ukraińskie w powiecie chełmskim w latach 1939-1945″.

 • Pani prokurator IPN Dorota Godziszewska na temat „Ściganie i karanie zbrodni nacjonalistów ukraińskich”.

 • Pan mgr inż. Lucjan Cimek na temat „Bataliony Chłopskie w obronie ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej”. Retrospekcja faktów”. Pan Sebastian Zygmuntowicz na temat „Niemcy i Sowieci wobec wydarzeń wołyńskich w czasie II wojny światowej”.

  W roku 2009 Zarząd Stowarzyszenia ogłosił poprzez Urząd Zamówień Publicznych konkurs na projekt i wykonanie w Chełmie Pomnika ku czci Polaków ofiar zbrodni na Kresach Wschodnich dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w dniu 3 grudnia 2009 roku. W wyniku procedur konkursowych wyłoniony został projekt pomnika, którego projektantem i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Pan Witold Marcewicz z Bełżyc.

  Swoją działalność statutową Stowarzyszenie finansowało ze składek członkowskich, publicznej zbiórki na podstawie pozwolenia Prezydenta Miasta Chełm oraz pozwolenie MS WiA na publiczną zbiórkę środków płatniczych z przeznaczenie na sfinansowanie budowy tego pomnika z ważnością do 10 lipca 2010  r.

  Łączne przychód środków finansowych w roku 2009 wyniósł sumę 11 023,64 zł. Koszty działalności statutowej w roku 2009 wyniosły kwotę 7 972,33 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2009 wyniosła kwotę 3 051,31 zł. Efekty finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia znalazły swoje odbicie w bilansie sporządzonym na dzień 31. 12. 2009 r. który wykazuje sumy bilansowe w kwocie 3 051,31 zł, które równoważne są środkom płatniczym znajdującym się na rachunku bankowym w dniu 31.12. 2009 r. oraz w rachunku wyników sporządzonym również na 31.12. 2009 r. 

Prezes Stowarzyszenia PiN – Franciszek Golik
Wiceprezes Stowarzyszenia PiN – Stanisław Senkowski.

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >> 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja”w Chełmie za rok 2010

Rok 2010 był kolejnym rokiem działalności Stowarzyszenia w którym kontynuowano rozpoczęty w roku 2009 konkurs zmierzający do wyłonienia autora i projektu pomnika. Konkurs i wybór wykonawcy prowadzony był w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Ostatecznie przy wydatnym udziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie wybrano projekt autorstwa artysty rzeźbiarza Pana Witolda Marcewicza z Bełżyc.
O wyborze projektu przyjętego do realizacji zdecydował wygląd pomnika, materiał, ekspresja i koszt wykonania W dniu 4 maja 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na wykonanie projektu, kosztorysu i realizację pomnika.
Projekt pomnika uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie i Stowarzyszenie otrzymało stosowną decyzję wydaną w dniu 2. 07.2010 r.
21.07.2010 r. Prezydent Miasta Chełm wydał Decyzję Nr 256/10 mocą której zatwierdzony został projekt pomnika i Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie na budowę. Zgodnie z zawartą umową za etap zakończony  otrzymaniem pozwolenia na budowę pomnika Stowarzyszenie wypłaciło autorowi projektu wynagrodzenie w kwocie 12 236,60 zł.
Oprócz działań mających na celu sfinalizowanie budowy pomnika, w roku 2010 Stowarzyszenie zrealizowało ważne zadanie statutowe a mianowicie przygotowało i wydało książkę zawierającą referaty wygłoszone na konferencji popularno-naukowej, która miała miejsce w dniu 11 lipca 2009 r. Materiały z tej konferencji związane tematycznie z tzw. „Rzezią Wołyńską” po odpowiednim opracowaniu przez członka Stowarzyszenia Stanisław Koszewskiego zostały wydane w książce pt.” Pamięć i Nadzieja” przez Drukarnię Kresową w Chełmie w ilości 1000 egzemplarzy. Książka ta jest kompendium wiedzy o tragicznych wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Egzemplarze tej książki przekazywane zostały do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej i są przekazywane do bibliotek szkolnych na terenie Chełma i okolic. Wydawnictwo to którego całkowity koszt wyniósł 5000 zł, sfinansowane zostało dotacją Urzędu Miasta Chełm w kwocie 3650 zł, i środkami własnymi Stowarzyszenia w kwocie 1350 zł.
Działalność statutową Stowarzyszenie finansuje ze składek członkowskich i darowizn osób fizycznych i prawnych. Do prowadzenia publicznej zbiórki środków pieniężnych poprzez dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy. Stowarzyszenie posiadało stosowną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodę taką posiada w dalszym ciągu z terminem ważności do 10 lipca 2011 roku.
Przychody i wydatki środków finansowych w roku 2010 znalazły swoje odzwierciadlenie w rachunku wyników sporządzonym na dzień 31.12.2010 r.
W roku 2010 przychody z tytułu składek członkowskich wyniosły sumę 475 zł, natomiast wpływy z tytułu otrzymanych darowizn i dotacji wyniosły sumę 36 680 zł. Koszty realizacji zadań statutowych wyniósł)’ ogółem 20 818,60 zł i koszty administracyjno- biurowe 2 165,75 zł Na koszty działalności statutowej złożyły się;
• wypłata dwu nagród konkursowych na projekt pomnika w kwocie 3 500 zł,
• zapłata wykonawcy pomnika 1 raty za wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i uzyskanie
pozwoleń na budowę pomnika w kwocie 12 236,60 zł,
• koszt druku 1000 egzemplarzy książki „Pamięć i Nadzieja” w kwocie 5000,- zł,
• opłata skarbowa za decyzję pozwolenie budowy 82,- zł.
Na całokształcie działalności uzyskano nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 14 418,69 zł.
Bilans Stowarzyszenia sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 17 470,- zł. i stanowi to wartość środków pieniężnych posiadanych przez Stowarzyszenie w dniu 31 grudnia 2010 r.
Podpisali:
Prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja,,
/-/ Stanisław Senkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja,,
/-/ Franciszek Golik

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >>

Sprawozdanie Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie z działalności w roku 2011

Rok 2011 był najważniejszym i najefektywniejszym czasem w działalności naszego Stowarzyszenia z powodu zrealizowania najważniejszego celu statutowego  jakim było wybudowanie w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków-ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej”.

Jest naszym ogromnym osiągnięciem i sukcesem, że w tak krótkim czasie, niespełna trzech lat od powołania Stowarzyszenia, wzniesiono i oddano polskiemu Społeczeństwu, trwały, wymowny w treści i symbolice Pomnik upamiętniający ok. 200 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci bestialsko i niewinnie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA, tylko dlatego, że byli Polakami. Pomnik ten upamiętnia i oddaje szacunek prawym synom i córkom Narodu Ukraińskiego, którzy za pomoc i ratowanie swoich polskich sąsiadów również zginęli z rok zaślepionych nacjonalistów.

Nim doszło do uroczystości odsłonięcia i poświecenia Pomnika w dniu 17 września 2011 r. trzeba było wykonać wiele formalności i prac w zakresie przygotowania budowy tego monumentu jak i zebrania środków płatniczych z przeznaczeniem na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

W 68 Rocznicę Rzezi Wołyńskiej 11 lipca 2009 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Wołyńskiego oraz wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika w miejscu przeznaczonym pod budowę Pomnika. Krzyż ten wraz kamieniem memorialnym na początku lipca 2011 roku został staraniem Stowarzyszenia przeniesiony na cmentarz komunalny w Chełmie przy ulicy Mościckiego i na trwale ustawiony w godnym miejscu i spełnia jakby funkcję symbolicznej mogiły dla wielu zamordowanych Kresowian pogrzebanych na Wołyniu i Podolu w nieznanych miejscach.

Projekt pomnika i jego wykonawca wyłoniony był w postępowaniu konkursowym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zapoczątkowanym w 2009 roku a zakończonym w 2010 roku otrzymaniem pozwolenia na budowę Pomnika wydanym przez Prezydenta Miasta Chełm.

Autorem projektu i wykonawcą Pomnika wyłonionym w postępowaniu konkursowym był artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz z Bełżyc. Umowa na wykonanie projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie i ustawienie Pomnika w miejscu przeznaczenia i zagospodarowanie terenu wokół Pomnika zawarta w dniu 4 maja 2010 roku opiewała na kwotę 192 054,34 zł.
Zbiórkę środków płatniczych na sfinansowanie budowy Pomnika rozpoczęto już w 2009 roku po uzyskaniu pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbiórkę tą prowadzono do dnia 10 lipca 2011 roku w formie dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych na rachunek bankowy Stowarzyszenia. W tym celu w okresie tym wystosowano wiele próśb na piśmie do wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, radnych Sejmiku Lubelskiego, radnych Powiatu Chełmskiego i Rady Miasta Chełm i Gminy Chełm oraz wielu firm z terenu Województwa Lubelskiego i Miasta Chełm.
W trakcie zbiorki prowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA Nr 117/2009 z dnia 23.07.2009 r. zebrano łącznie 24 640,- zł, na którą to sumę złożyły się wpłaty 44 osób fizycznych na kwotę 5380 zł i 22 wpłat osób prawnych na kwotę 19 260,-zł. W zbiórce prowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA Nr 240/2010 z dnia 14. 10. 2010 r. zebrano łącznie kwotę 20 983,81 zł z czego 8 318,60 zł wpłaciło 84 osoby fizyczne i 12 665.21 zł 27 osób prawnych.

Spośród 560 polskich parlamentarzystów na fundusz budowy pomnika wpłaciło 4 posłów i 1 senator łączną kwotę 850,- zł. Spośród radnych Miasta Chełm dwóch kadencji budowę Pomnika wsparło 4 radnych kwotą 300 zł. Na pozytywna uwagę zasługuje Rada Gminy Chełm, której członkowie zebrali i wpłacili na rachunek bankowy Stowarzyszenia 1500 zł.
Wsparcia finansowego udzieliły w roku 2011 spółki miejskie, które na rachunek bankowy Stowarzyszenia przekazały łącznie 20 000 zł.

Nie otrzymano żadnego grosza od radnych wojewódzkich i powiatowych na wsparcie których obok parlamentarzystów liczyło nasze Stowarzyszenie.

W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskami o dofinansowanie budowy Pomnika do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego. 
Tylko Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał dotację w kwocie 50 000,- zł. Po wpłynięciu na rachunek bankowy dotacji od UdSKiOR, i odmowie przyznania dotacji przez ROPWiM oraz nieposiadania wystarczającej ilości środków finansowych niezbędnych do pełnego sfinansowania budowy Pomnika zaistniała dość nie ciekawa sytuacja w Stowarzyszeniu. Brak pełnej kwoty kosztorysowej w świetle podpisanej umowy z Wykonawcą Pomnika nie pozwał na budowę w roku 2011, a z drugiej strony nie podjęcie budowy w roku 2011  groziło utratą dotacji w kwocie 50 000 zł.

Podpisanie z Wykonawcą Pomnika w dniu 12 maja 2011 aneksu do umowy, mocą którego zmieniono termin ostatecznej zapłaty prolongując go do 31 grudnia 2012 roku umożliwiło podjęcie decyzji o budowie Pomnika w roku 2011 z terminem jego odsłonięcia i przekazania Społeczeństwu w dniu 17 września.

W dniu 9 lipca 2011 roku dzięki Panu Dariuszowi Pawłośiowi -Przewodniczącemu Polsko -Niemieckiej Fundacji „Pojednanie” odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego z Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Panem Andrzejem Krzysztofem Kunertem w trakcie którego uzyskano zapewnienie o przyznaniu dotacji na budowę Pomnika w kwocie 40 000 zł dopiero w roku 2012. 

Po przeniesieniu Krzyża Wołyńskiego na teren cmentarza komunalnego staraniem Stowarzyszenia wykonano stosowny fundament. W budowie masywnego fundamentu bezinteresownie uczestniczyły świadcząc nieodpłatnie pracę sprzętu, pracowników oraz dostarczając stal zbrojeniową, piasek i beton następujące firmy z naszego Miasta Chełm;

 • Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Jerzego Wiśniewskiego,

 • Market Budowlany „Zurmit” Sebastiana Kucharskiego,

 • Spółka z o.o. „Perfekt” Zbigniewa Piebiaka,

 • Przedsiębiorstwo „Technobud” Kazimierza Zubińskiego, -Spółka z o.o. „Fortex” Leszka Kowalskiego, -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Budomel”,

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,

 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe Jerzego Paździora,

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmie.

W dniach 9-16 września 2011 roku odbył się montaż Pomnika w miejscu jego posadowienia na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz zagospodarowanie terenu wokół Pomnika.

Uroczystość odsłonięcia i poświecenia Pomnika w dniu 17 września 2011 roku rozpoczęła się o godzinie 11 -ej powitaniem przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego wszystkich zaproszonych gości i uczestników uroczystości.  W koncelebrowanej mszy Św., której przewodniczył ks. bp. Józef Wróbel sufragan lubelski uczestniczył Ordynariusz Diecezji Łuckiej na Wołyniu ks. bp. Marcjan Trofimiak oraz liczne grono księży proboszczów z terenu Chełma i Ziemi Chełmskiej oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Po zakończonej mszy odbyła się część cywilna uroczystości. Nastąpiło wejście orkiestry wojskowej wraz z kompanią honorową WP i NOSG a następnie uroczyście wciągnięto na maszt flagę państwową.

Prowadzący uroczystość spiker Pan Krzysztof Kołtun zaprosił do ceremonii odsłonięcia Pomnika ks. bp. Józefa Wróbla, ks. prałata Tadeusza Kądziołkę, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Stanisława Ciechanowskiego, Przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Fundacji „Pojednanie” Pana Dariusza Pawłośia reprezentującego Sekretarza ROPWiM, Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską, Prezydent Miasta Chełm Panią Agatę Fisz, Starostę Chełmskiego Pana Pawła Ciechana i Prezesa Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” Pana Stanisława Senkowskiego. Po akcie zdjęcia biało-czerwonej zasłony i odsłonięciu pomnika, biskup Józef Wróbel dokonał poświęcenia monumentu.

W uroczystości uczestniczyło w sumie ponad 2000 osób, w tym wiele osób przybyło z odległych stron Polski. W uroczystości uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, chełmskich szkół, Miasta Chełm i służb mundurowych. Po odsłonięciu Pomnika Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik UdsKiOR odznaczył Medalem „Pro Memoria” projektanta i wykonawcę Pomnika Pana Witolda Marcewicza, a Pan Dariusz Pawłoś w imieniu ROPWiM wręczył 4 osobom Medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Do uczestników uroczystości przemawiali Pan Dariusz Pawłoś, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Posłowie na Sejm RP Pani Beata Mazurek, Pan Tadeusz Sławecki i Pan Zbigniew Matuszczak oraz Przewodniczący Rady Miasta Chełm Pan Zygmunt Gardziński i ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Na zakończenie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia i liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Jak wcześniej wspomniano całkowity koszt budowy Pomnika zgodnie z przyjętym kosztorysem i zawartą umową wyniósł 192 054,34 zł. W roku 2010 po uzyskaniu projektu i pozwolenia na budowę Pomnika zgodnie z postanowieniem umowy wypłacono wykonawcy kwotę 12 236,60 zł. W roku 2011 wykonawcy zapłacono 110 000 zł i na dzień 31. 12. 2011 r. Stowarzyszenie posiadało dług wobec wykonawcy w kwocie 69 817,74 zł.

Całokształt działalności stowarzyszenia w ujęciu finansowym posiada odbicie w bilansie i rachunku wyników za rok 2011  sporządzonym na dzień 31. 12. 2011 r. Łączne przychody za rok 2011 wyniosły 107 484,24 zł, w tym z tytułu składek członkowskich 436,- zł, darowizn i dobrowolnych wpłat na konto budowy Pomnika 105 660,02 zł i z tytułu uzyskanych odsetek od lokat 1 388,22 zł.

Całkowite koszty działalności Stowarzyszenia w roku 2011 wyniosły sumę 115 272,26 zł z tego 110 000,- zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy Pomnika Pana Witolda Marcewicza, 684,14 zł na pokrycie kosztów statutowych związanych z procesem budowy Pomnika, jego uroczystego odsłonięcia i organizację obchodów 68 Rocznicy Mordów Wołyńskich, 3 500,-zł wydatkowano na sfinansowanie wyżywienia zaproszonych gości po uroczystości odsłonięcia Pomnika i 1173„32 zł wydatkowano na koszty administracyjno biurowe, tj znaczki pocztowe, koperty druk zaproszeń i opłaty skarbowe.

Bilans na dzień 31. 12. 2011 r. wykazuje sumy bilansowe w wysokości 9 596,78 zl i zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w roku 2011 w kwocie 7 873,22 zł. Na dzień 31 grudnia na rachunkach bankowych Stowarzyszenie posiadało 9 369,40 zł i w gotówce w kasie podręcznej 227,38 zł.

Wartość posiadanych środków pieniężnych w sumie 9 596,78 zł stanowi fundusz statutowy Stowarzyszenia na koniec 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Senkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Franciszek Golik

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >>

Sprawozdanie Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie z działalności w roku 2012

Podstawowym celem działalności statutowej Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie, które swoją działalność rozpoczęło 29 stycznia 2009 r. było wybudowanie w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków — ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej”.

Pomnik ten wybudowano, uroczyście odsłonięto, i poświęcono w dniu 17 września 2011 r.

W roku 2012 przypadała 69 rocznica Mordów Wołyńskich i z tej okazji z inicjatywy Stowarzyszenia w dniu 8 lipca w Bazylice Mariackiej odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych Kresowian a następnie odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pamięci pod Pomnikiem Wołyńskim na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Oprócz Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” wiece złożyli, Przewodniczący Rady Miasta Chełm i Wiceprezydent Chełma, Środowisko Chełmskie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński, Zarząd Okręgu Chełmskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Grodzki PSL w Chełmie, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie, Towarzystwo Rodzin Kresowych w Chełmie i osoby indywidualne.

W roku 2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na własny koszt dokonało nowych nasadzeń krzewów ozdobnych przy Pomniku oraz dokonało renowacji trawnika na skwerze obok pomnika. Wykonano również projekt budowy linii zasilającej, przyłącza energetycznego i oświetlenia pomnika.

Wybudowanie Pomnika Wołyńskiego w roku 2011, którego kosztorys wynosił 190 tys. złotych bez posiadania przez Stowarzyszenie pełnej kwoty kosztorysowej możliwe było, dzięki dużej wierze Zarządu Stowarzyszenia w pewność, że uda się zebrać potrzebną kwotę oraz dobrej woli autora i wykonawcy pomnika Pana Witolda Marcewicza, który’ podpisał ze Stowarzyszeniem aneks na odłożenie ostatecznego terminu zapłaty aż do dnia 31 lipca 2013 r.  Podjęcie budowy pomnika w roku 2011 wymuszone było można powiedzieć, przez dotację w kwocie 50 000 zł przyznaną w roku 2011 przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jeśłi by nie była wykorzystana w roku 2011, musiałaby być zwrócona Urzędowi wraz z odsetkami. I dobrze, że się tak stało, bo gdyby nie ta ryzykowna decyzja do dziś mogło by nie być tego pomnika.

W roku 2012 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na ten pomnik od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w warszawie w kwocie 40 000 zł, która to kwota została wypłacona Panu Marcewiczowi bezpośrednio przez ROPWiM.
W roku 2012 Stowarzyszenie wypłaciło Panu Marcewiczowi w dwu ratach kwotę 10 000 zł.

W dniu 23. 10. 2012 r. Zarząd Stowarzyszenie podpisał z wykonawcą pomnika Panem W. Marcewiczem ostateczny aneks do umowy o wykonanie pomnika mocą którego zobowiązanie Stowarzyszenia wobec Pana Marcewicza zmniejszono o kwotę 3 402,56 zł i ostateczny termin zapłaty uzgodniono na dzień 31 lipca 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie Stowarzyszenia wobec Pana Marcewicza wynosiło 16 415,18 zł.

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia w roku 2012 ma swoje odbicie w bilansie i rachunku wyników sporządzonych za dzień 31 grudnia 2012 r.
W roku 2012 Stowarzyszenie osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2 541,15 zł z czego 397 zł z tytułu składek członkowskich, 1980 zł z tytułu darowizn i 164,15 zł z tytułu otrzymanych odsetek bankowych. Wydatki Stowarzyszenia w roku 2012 wyniosły łącznie 10 437,86 zł, z czego 10 tys. zł wypłacono wykonawcy pomnika a kwota 437,86 zł to wydatki na zakup wieńca, opłacenie intencji mszalnej z okazji 69 Rocznicy Mordów Wołyńskich oraz drobnych wydatków z tytułu kosztów administracyjno-biurowych. W bilansie sporządzonym na dzień 31. 12. 2012 r. wykazano po stronie aktywów kwotę 1 600,07 zł stanowiącą równowartość środków pieniężnych posiadanych przez Stowarzyszenie , która to kwota odpowiada wartości funduszy własnych wykazanych w pasywach bilansu. Bilans i rachunek wyników w?raz z deklaracja C1T złożone zostały w- Urzędzie Skarbowym w Chełmie w obowiązującym terminie.   

W planie działalności Stowarzyszenie w roku 2013 znajduje się przedsięwzięcie nie mniejsze niż   uroczystość odsłonięcia Pomnika 17 września 2011 r. Na dzień 14 lipca (niedziela) 2013 o godzinie 11.00 zaplanowano uroczystość patriotyczno-religijną z okazji 70 Rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Uroczystość odbędzie się przy naszym Pomniku na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie sufragan lubelski bp. Artur Niziński. W uroczystości uczestniczyć będzie kompania honorowa WP lub Straży Granicznej. Na sfinansowanie tej uroczystości Zarząd Stowarzyszenia otrzymał od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotację w kwocie 6 000,- zł.

Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Senkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Franciszek Golik

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >>

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w roku 2013 

Rok 2013 był rokiem 70 Rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Stąd od samego początku roku nasze działania skoncentrowane były na przygotowaniach do godnego uczczeniu tej rocznicy w naszym Mieście i regionie. Uroczyste obchody rocznic związanych z martyrologią Narodu Polskiego służą uczczeniu pamięci ofiar tragicznych wydarzeń w naszych dziejach oraz są lekcjami historii dla współczesnych pokoleń a szczególnie dla młodego pokolenia. Uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona 70-ej Rocznicy Rzezi Wołyńskiej odbyła się przy naszym Pomniku Wołyńskim na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w niedzielę 14 lipca 2013 r. Na organizację tej uroczystości Stowarzyszenie nasze w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacji uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci ofiar wojny i okresu powojennego” otrzymało od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych w Warszawie dotację w kwocie 6 000,- zł. Z własnych środków finansowych na organizację uroczystości Stowarzyszenie wydatkowało 1 196,- zł, które wydatkowano na zakup 2 wieńców oraz druk plakatów i zaproszeń.

W ramach patronatu Prezydenta Miasta Chełm Stowarzyszenie otrzymało od Miasta bezpłatną pomoc w postaci zadaszonej sceny i profesjonalnego nagłośnienia oraz zabezpieczono ok. 300 krzeseł dla uczestników uroczystości przy pomniku. Służby MPGK zadbały o właściwą czystość i estetykę skweru przy Pomniku na czas uroczystości.
Patronat nad uroczystością oprócz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sprawowali, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Chełm i Starosta Chełmski.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 powitaniem przez Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego zaproszonych gości i uczestników uroczystości. Następnie odbyła się koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył sufragan lubelski ks. bp dr hab. Artur Miźiński. Współ celebransami byli ks. infułat Kazimierz Bownik, były proboszcz parafii Mariackiej Chełmie, honorowy Obywatel Miasta Chełm i sygnatariusz aktu erekcyjnego Pomnika Wołyńskiego, ks. prałat Tadeusz Kądziołka proboszcz parafii Mariackiej, ks. ppłk Grzegorz Kamiński proboszcz parafii cywilno-wojskowej św. Kazimierza w Chełmie, ks. kan. Grzegorz Szymański proboszcz parafii Chrystusa Króla w Chełmie, ks. kan. Antoni Świerkowski były proboszcz parafii w Dorohusku i ks. kan. Marian Kaczmara były proboszcz parafii w Niedrzwicy Dużej W uroczystości uczestniczyli;

 • Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki,

 • Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie Pan prof. Józef Zając,

 • Poseł na Sejm RP Pani Beata Mazurek,

 • Poseł na Sejm RP Pan Franciszek Stefaniuk,

 • Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik,

 • ppłk Damian Matysiak reprezentujący Kierownika UdSKiOR,

 • Wiceprezydenci Miasta Chełm Panowie Józef Górny i Stanisław Mościcki,

 • konsul Honorowy Ukrainy w Polsce Pan Stanisław Adamiak,

 • Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa,

 • Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Adam Niwiński,

 • Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Jan Kowalczyk,

 • Wicestarosta Powiatu Chełmskiego Pani Maria Patra,

 • Komendant Miejski Policji Pan inspektor Zbigniew Grochmal,

 • Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Krzysztof Pacyna,

 • Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Chełmie st. brygadier Mirosław Wesołowski

 • ppłk SG Jacek Iwaniuk reprezentujący Komendanta NOSG w Chełmie,

 • Dyrektorzy Wydziałów UM Chełm,

 • Prezesi Spółek Miejskich,

 • Dyrektorzy, Nauczyciele i Młodzież Chełmskich Szkół,

 • 20 pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich z Chełma i okolic oraz z Gminy Uchanie, Miasta Chełm i chełmskich szkół.

 • Członkowie Stowarzyszeń i Towarzystw Kresowych działających w Chełmie, 

 •  Autor i wykonawca Pomnika Wołyńskiego Pan Witold Marcewicz z Bełżyc.

Mszę św. uświetnił Chełmski Chór „Hejnał” po dyrekcją Pani Danuty Bałki.
Zebrana podczas mszy taca w kwocie 5 707,53 zł decyzją Proboszcza Parafii Mariackiej ks. prałata Tadeusza Kądziołki przekazana została dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy Pomnika.

Po zakończonej mszy św. na miejsce uroczystości defiladowym krokiem weszła orkiestra wojskowa z Lublina oraz kompanie honorowe wystawione przez Garnizon Chełm i NOSG. Dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego po czym dokonano wręczenia odznaczeń i medali.

Za zasługi przy budowie Pomnika Wołyńskiego na wniosek Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem „Pro Patria” Pana Stanisława Koszewskiego -Skarbnika Stowarzyszenia, Pana Kazimierza Zubińskiego i Pana Tadeusza Halickiego. Wręczenia Medali dokonał Pan ppłk Damian Matysiak w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego. 

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski, Wiceprezes Franciszek Golik i Skarbnik Stowarzyszenia Stanisław Koszewski odznaczenie zostali medalami za zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Wręczenia Medali dokonał Wiceprezes Związku Pan Marian Lipczuk.
Okolicznościowe przemówienie poświęcone tematyce Rzezi Wołyńskiej wygłosił Prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski.

Po wystawieniu Prezesa, krótkie przemówienia do uczestników uroczystości wygłosili;

 • Sekretarz Stanu w MEN Pan Tadeusz Sławecki,

 • Senator RP prof. Józef Zając,

 • Posłowie na Sejm RP Pani Beata Mazurek i Pan Franciszek Stefaniuk,

 • Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik, 

 • Pierwszy  zastępca Prezydenta Miasta Chełm Pan Józef Górny.

Po przemówieniach Gości głos zabrał prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski, który złożył podziękowania księdzu biskupowi Arturowi Miżinskiem i pozostałym gościom. Wyraził również podziękowanie instytucjom i osobom, którzy przyczynili się do organizacji i podniosłego przebiegu uroczystości.

Dowódca wojskowej asysty honorowej przeprowadził uroczysty apel pamięci i oddano salwę honorową. Następnie złożono wieńce i kwiaty przy Pomniku Wołyńskim. Wszystkie poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości oddały honory „Piecie Wołyńskiej.

Spikerem uroczystości był chełmski poeta, regionalista, Prezes Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie Pan Krzysztof Kołtun. Po uroczystości zaproszeni goście i członkowie pocztów sztandarowych skorzystali z posiłku wydanego przez Restaurację „Lotos”, który sfinansowany został przez Stowarzyszenie z dotacji uzyskanej od UdSKiOR. W roku 2013 Stowarzyszenie ostatecznie rozliczyło się z autorem i wykonawcą pomnika Panem Witoldem Marcewiczem z Bełżyc. W dniu 23. 10. 2013 r. z Panem Marcewiczem podpisano aneks nr 4 do umowy z dnia 4 maja 2010 r. mocą którego należność dla Pana Marcewicza za wykonany pomnik ustalona została na sumę 188 140,73 zł. Zebrana taca podczas uroczystości w dniu 14 lipca 2013 r., dotacje spółek miejskich w Chełmie i inne środki uzyskane przez Stowarzyszenie pozwoliły wypłacić w roku 2013 wykonawcy pomnika ostateczną kwotę 15 904,03 zł. i całkowicie wywiązać się z umowy na budowę Pomnika.

W roku 2013 skwer na którym stoi pomnik nazwany został imieniem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, staraniem i na koszt Miasta Chełm pomnik uzyskał osiedlenie nocne oraz przyłączę energetyczne niezbędne podczas organizacji uroczystości przy pomniku. W roku 2013 staraniem i na koszt MPGK dokonano renowacji trawnika przy pomniku. Za te wszystkie przejawy troski i pomocy Stowarzyszeniu w utrzymaniu porządku przy pomniku oraz organizacji uroczystości należą się ogromne i szczere słowa podziękowania dla Władz Miasta Chełm.

Całokształt działalności Stowarzyszenia w roku 2013 znalazł odbicie w bilansie i rachunku wyników sporządzonych na dzień 31 grudnia 2013 roku. W roku 2013 łączne przychody środków finansowych wyniosły 22 744,08 zł, w tym z tytułu składek członkowskich 494 zł i z tytułu dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 6 000 zł, otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych 14 193,93 zł i 56,15 zł z tytułu otrzymanych odsetek od lokat. Koszty działalności statutowej w roku 2013 wyniosły sumę 23 250,54 zł z czego kwota 15 904,03 zł to ostatnia część kosztów budowy pomnika, która wypłacona została wykonawcy pomnika Panu Marcewiczowi, kwota 7 196 zł to koszt organizacji uroczystości w dniu 14 lipca 2013 r. z okazji 70 Rocznicy Rzezi Wołyńskiej i 151,51 zł to koszty administracyjno-biurowe. Sporządzony na dzień 31. 12. 2013 r. bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 399,98 zł i zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 1 200,09 zł. Fundusze własne na dzień 31. 12. 2013 r. wyniosły kwotę 399,98 zł i odpowiadały środkom pieniężnym znajdującym się na rachunkach bankowych i w kasie Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za dotychczasową społeczną pracę w naszym Stowarzyszeniu.

Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Senkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Franciszek Golik

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >>

 

Sprawozdanie Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie z działalności w roku 2014

Rok 2014 był naszym kolejnym szóstym rokiem istnienia nszego Stowarzyszenia. Nasz zasadniczy cel i zadanie statutowe wyrażające się wybudowaniem w Chełmie pomnika upamiętniającego ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przez  ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA zostało wykonane w roku 2011. Nasza bieżąca działalność sprowadza się do czuwania aby zarówno przy Pomniku na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji AK jak i przy Krzyżu Wołyńskim na Cmentarzu Komunalnym był należyty porządek i czystość oraz organizowanie uroczystości w rocznicę Rzezi Wołyńskiej jak również oddawanie czci Ofiarom Wołynia w dniach Wszystkich Świętych.

Z okazji 71 rocznicy Rzezi Wołyńskiej przypadającej w dniu 11 lipca, Zarząd Stowarzyszenia zamówił w intencji Ofiar Wołynia mszę Św., kora odprawiona była w Bazylice Mariackiej w niedzielę 13 lipca o godzinie 9.30. Po mszy zostały złożone wiece i wiązanki kwiatów pod Pietą Wołyńską i Krzyżem Wołyńskim i zapalono znicze pamięci. W tej skromnej uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Chełm Pan Zygmut Gardziński, Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Józef Górny, delegacje Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Środowiska Chełmskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Rodzin Kresowych i Grodzkiego PSL w Chełmie.

Z okazji Święta Zmarłych zakupiono 4 chryzantemy doniczkowe, z których po dwie postawiono przy pomniku i krzyżu. W dniu tym zarówno pomnik a szczególnie krzyż jest licznie odwiedzany przez potomków Kresowian, którzy pozostawiają dowody pamięci w postaci wiązanek kwiatów i zniczy.

W roku 2014 na zaproszenie innych organizacji kombatanckich lub władz Miasta Chełm uczestniczyliśmy w następujących uroczystościach patriotycznych:

 • w dniu 24 stycznia w 70 Rocznicy powstania 27 Wołyńskiej Dywizji AK, która to uroczystość była współorganizowana przez Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” i dzięki naszemu uczestnictwu Chełmskie Środowisko ŚZŻAK otrzymało na organizacje tej uroczystości dotację z Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 4000,- zł., za co nie otrzymaliśmy należnego podziękowania,

 • w dniu 10 kwietnia na zaproszenie Pani Prezydent Miasta uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji 74 rocznicy Mordu Katyńskiego,

 • w dniu 22 maja uczestniczyliśmy w zlocie I Drezdeńskiego Korpuspu Pancernego,

 • w dniu 17 września w Święcie Sybiraka,

 • w dniu 18 października uczestniczyliśmy we mszy św. na Cmentarzu Wojennym 27 WD AK w Bielinie na Ukrainie z okazji jego renowacji,

 • w dniu 11 listopada w obchodach Święta Niepodlegóści RP.

Udział w tych uroczystościach związany był ze złożeniem wiązanek kwiatów. Nasza działalność merytoryczna znalazła odzwierciadlenie w bilansie i rachunku wyników sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 ro ku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 6 114,47 zł i zamyka sie ndwyzką przychodów nad kosztami w kwocie 5 714,49 zł.

W roku 2014 łączne przychody wyniosły sumę 6 951,98 zł a złożyły się na nią wpłacone składki członkowskie w kwocie 402 zł, otrzymane darowizny w kwocie 6 500,- zł., oraz otrzymane odsetki od lokaty bankowej w kwocie 49,98 zł.

Koszty działalności statutowej wyniosły razem 885 zł a na kwotę tą złożyły się koszty zakupu wieńców i wiązanek kwiatów, zniczy i opłaty intencji mszalnej.

Stowarzyszenie prowadząc swoją działalność ponosi również koszty administracyjne związane z prowadzeniem strony internetowej, zakupem materiałów piśmiennych znaczków pocztowych, które w roku 2014 wyniosły kwotę 352,49 zł.

Rok 2014 zamykamy funduszem własnym w kwocie 6 114,47 zł, który w całości odpowiada posiadanym środkom pieniężnym zgromadzonym w kasie i na rachunkach bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie liczyło 23 członków. W ostatnim roku odeszli na wieczny spoczynek Pani Leokadia Cylt – członek założyciel naszego Stowarzyszenia i Pan Stanisław Kosiniec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Naszą stronę internetową ogląda każdej doby od 150 do 200 osób z Polski i ze świata. Na stonie tej prezentowane są nasze roczne sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe w postaci bilansu i rachunku wyników jak również inne sprawozdania z naszej aktywności i działalność bieżącej oraz wiele wiadomości na temat Mordów Wołyńskich.

Kończąc to sprawozdanie godzi się wyrazić podziękowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. W Chełmie za to, że pracownicy tego przedsiębiorstwa dbają o czystość i porządek zarówno przy pomniku jak i przy krzyżu.

Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Senkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Franciszek Golik

Sprawozdanie do pobrania – plik pdf >>